Hoạt động diễn án, phiên tòa tập sự 2019-2022

Đăng vào 18/10/2022 00:00

Khoa PLDS hỗ trợ sinh viên hoạt động diễn án, phiên tòa giả định trong các năm.